Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU - Aktualności - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2013-12-10

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU

 

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ XXXVI/259/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2013 W SPRAWIE WYSTĄPIENIA GMINY ZIĘBICE ZE ZWIĄZKU GMIN POD NAZWĄ „ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ŚLĘZA- OŁAWA” GMINA ZIĘBICE Z DNIEM 31 GRUDNIA 2013 ROKU WYSTĘPUJE ZE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA- OŁAWA.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KWESTIA GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY ZIĘBICE PONOWNIE STAJE SIĘ OBOWIĄZKIEM GMINY, KTÓRA TO ZADANIE PRZEJMIE Z DNIEM 1.01.2014 ROKU.

 

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (DO KAŻDEGO 15 DNIA MIESIĄCA) MOŻNA UISZCZAĆ W GOSPODARCZYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZELINIE, FILIA ZIĘBICE NA INDYWIDUALNY NR KONTA PŁATNIKA.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI UZYSKAĆ MOŻNA W URZĘDZIE MIEJSKIM, POK. NR 1, POD NUMEREM TEL. (74) 81 63 835, A TAKŻE DROGĄ E-MAILOWĄ POD ADRESAMI: weresniak@ziebice.pl;smieci@ziebice.pl.

 

/-/ ANTONI HERBOWSKI

BURMISTRZ ZIĘBIC

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ziębice od 1 stycznia 2014 r.

 

W związku z przyjęciem Uchwały XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia gminy Ziębice ze Związku Gmin pod nazwą „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”, z dniem 31 grudnia 2013 r. Gmina Ziębice wystąpiła ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2014 r. wszystkie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Ziębice zostały przejęte przez Gminę Ziębice.

W następstwie decyzji o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, Gmina Ziębice przystąpiła do prac przygotowujących do przejęcia ustawowego obowiązku związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy poprzez przyjęcie wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przepisów prawa miejscowego - podejmując stosowne uchwały na Sesji Rady Miejskiej w Ziębicach w dniu 21 listopada 2013 r.

W konsekwencji podjęcia przez Radę Miejską w Ziębicach ww. uchwały, Związek Międzygminny Ślęza-Oława wypowiedział umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ziębice Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa ta wygasła z dniem 31.12.2013 r.

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 6d ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Ziębice wykonała szereg czynności mających na celu przygotowanie dokumentów wymaganych przy procedurze przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tym samym w dniu 23.12.2013 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało przesłane ogłoszenie o zamówieniu p.n. „Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - z terenu Gminy Ziębice” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

W związku z rozwiązaniem umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu i koniecznością zapewnienia ciągłości w świadczeniu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ziębice, do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, powołując się na zapis art. 6f ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Ziębice zobowiązana była zapewnić te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Mając na względzie konsekwencje nie realizowania przez Gminę Ziębice zadań: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jakimi są przede wszystkim: zagrożenie dla zdrowia ludzi, naruszenie zasad ochrony środowiska, a także możliwości powstania trudnych do odwrócenia szkód w środowisku – z uwagi na powyższe oraz toczące się postępowanie przetargowe na wybór podmiotu, z którym podpisana zostanie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ziębice – Gmina Ziębice zmuszona była - w trybie awaryjnym stanowiącym rozwiązanie tymczasowe, na okres niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej (do czasu rozstrzygnięcia przetargu) i podpisania odpowiedniej umowy z wyłonionym wykonawcą - zastosować tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, działając zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ziębice w trybie zamówienia z wolnej ręki świadczył Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z o.o.

Od 01.04.2014 r. odpady komunalne z terenu Gminy Ziębice odbierane i zagospodarowane są przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawowej 2a w Ziębicach poprzez przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Ziębice: Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice tel. +48 74 81-63-770

+48 74 81-91-580

fax: +48 74 81-63-775

e-mail:sekretariat@zuk.ziebice.pl

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych posiadającej instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) oraz instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) zlokalizowanej na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława.

Stacja przeładunkowa znajduje się w miejscowości Wąwolnica.

Osiągnięty przez Gminę Ziębice w 2013 r:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania z obszaru gminy: 32,3%.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaodebranych z obszaru gminy: 11,7%.

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych z obszaru gminy: 0%.

 

Osiągnięty przez Gminę Ziębice w 2014 r:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania z obszaru gminy: 27,4%.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaodebranych z obszaru gminy: 22,3%.

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych z obszaru gminy:100%.

 

 
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48748163870, fax: +48748191212, email: urzad@ziebice.pl, http://www.ziebice.pl
NIP: 887-10-01-679, Regon: 000530672
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x